CCS kan grote bijdragen leveren aan behalen EU-doelstellingen

Afdrukken

Grootschalige introductie van CO2-afvang en -opslag is nodig om de klimaatdoelstellingen van de Europese Commissie te realiseren. Dat meldt het vakblad Mileu Compact dat een toelichting geeft op de routekaart naar een koolstofarm en concurrerend Europa in 2050. De routekaart beschrijft hoe de EU haar broeikasgassen in 2050 met 80 tot 95 procent kan reduceren.


Een van de vragen waar het artikel in Milieu Compact antwoord op geeft is: Hoe kan 80% reductie worden bereikt? Het antwoord luidt dat de bestaande technieken aanzienlijk verder moeten worden geïnnoveerd, maar baanbrekende nieuwe technologieën, zoals kernfusie, niet nodig zijn. Zonne-, wind-, en bio-energie, slimme netten, CO2-afvang en -opslag, lage- of nulenergiewoningen en slimme steden zullen de ruggengraat vormen van de koolstofarme economie in 2050.

Bijdrage CCS
De grootste emissiereducties kunnen volgens Milieu Compact tot stand komen bij de elektriciteitsopwekking, die tegen 2050 vrijwel volledig ‘ontkoold’ zal zijn. Het blad voorspelt dat 'de industrie op middellange termijn waarschijnlijk iets minder ‘ontkoold’ zal worden dan de rest van de economie. Dat neemt niet weg dat de industrie tegen 2050, met name als gevolg van de grootschalige toepassing vanaf 2030 van koolstofafvang- en opslagtechnologieën, toch aanzienlijke verdere reducties bereikt zal hebben op emissies uit industriële processen die niet op andere manieren kunnen worden verlaagd.'

Bron: Milieu Compact, 22-4-2011