versiering
Deelnemers

Stichting Borg bestaat uit de volgende deelnemende partijen:


 • Nuon

  Nuon investeert in de toekomst en ontwikkelt een nieuwe elektriciteitscentrale in de Eemshaven. De centrale is gebaseerd op vergassingstechnologie en kan elektriciteit opwekken uit gas, kolen en biomassa. Deze technologie maakt het mogelijk om rond 90 procent van de CO2 voorafgaand aan verbranding op te vangen (pre-combustion). Nuon onderzoekt momenteel de haalbaarheid van grootschalige CO2-afvang bij deze centrale. Daarbij is het uiteraard essentieel dat de CO2 ook getransporteerd en opgeslagen kan worden, kortom dat de gehele CO2-opslagketen wordt gerealiseerd. Als eerste stap wordt momenteel het gasgestookte deel van de centrale gebouwd. De volgende stap is de toevoeging van de vergassers met CO2-afvang.

  www.nuon.nl

 • NAM

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is als grootste concessiehouder van gasvelden in Noord-Nederland geïnteresseerd om mogelijkheden voor verder of alternatief gebruik van gasvelden te onderzoeken. Daarnaast erkent de NAM het belang voor de regio (bv. werkgelegenheid) van nieuwe activiteiten in het Eemsmond-gebied en ook de noodzaak om dit zo schoon mogelijk te doen, met het oog op milieu en klimaat. NAM heeft uiteraard veel kennis van de ondergrond in Noord-Nederland en de infrastructuur rondom de gasvelden. Ook heeft NAM veel ervaring met gasopslag. NAM is daardoor een logische partner in deze stichting.

  www.nam.nl

 • RWE

  RWE zet zich in om CO2-opslag te ontwikkelen en participeert daarom in verschillende CO2-afvang- en -opslagprojecten wereldwijd. RWE bestudeert de mogelijkheden om van de te bouwen kolen- en biomassagestookte elektriciteitscentrale in de Eemshaven op grote schaal CO2 af te vangen en op te slaan. Hierbij zal een deel van de CO2 uit de rookgassen worden gevangen middels de zogenaamde Post Combustion Capture- (PCC) technologie. Om een dergelijk demonstratieproject te ontwikkelen zal tijdig een CO2-infrastructuur op orde moeten zijn. Alleen op deze manier kan RWE zijn streven om in 2015 grootschalig CO2 op te slaan waarmaken.

  www.rwe.nl

 • Gasunie

  Gasunie heeft jarenlange ervaring in het veilig en onder economische voorwaarden aanleggen en beheren van gastransportsystemen. Op basis van deze ervaring en expertise is Gasunie de logische partner om veilig CO2-transport tussen afvang en opslaginstallatie te realiseren. Daarbij is de filosofie van Gasunie om een infrastructuur te ontwikkelen die gebaseerd is op open access voor verschillende afvangers, waardoor schaalvoordelen te realiseren zijn.

  www.gasunie.nl

 • Groningen Seaports

  Groningen Seaports bestaat om op verantwoorde en duurzame wijze de economische activiteiten - en dus de werkgelegenheid - in de Groningse havens, op bedrijventerreinen en bij andere logistieke knooppunten te stimuleren. Een van de meest kansrijke sectoren voor de Eemshaven is energie. In de Eemshaven is een groot gebied vastgesteld voor de ontwikkeling van energiegerelateerde bedrijvigheid: Energy Park Eemshaven. Naar verwachting wordt er in de Eemshaven over een paar jaar circa 7.500 megawatt aan energie geproduceerd, ruim voldoende om de helft van heel Nederland van stroom te voorzien! Groningen Seaports steunt de ontwikkeling van CO2-opslag ook om het Eemsmond-gebied op een duurzame en groene wijze te ontwikkelen.

  www.groningen-seaports.com

 • NV NOM

  De Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) wil als onafhankelijke onderneming de werkgelegenheid in Noord-Nederland ontwikkelen door duurzaam winstgevende economische activiteiten te stimuleren. De economische activiteiten waarop NOM zich richt zijn regio-overstijgend en hebben bij voorkeur een innovatief karakter. Energie is een van de vier 'Pieken' in het Eemsmond-gebied en vormt daarmee ook een van de speerpunten van ons beleid. Deze innovatieve sectoren hebben de potentie Noord-Nederland internationaal op de kaart te zetten. De ontwikkeling van CO2-opslag in het noorden past bij de ambities van de NOM om de speerpunt energie een impuls te geven en lokale bedrijvigheid een rol te laten spelen in deze ontwikkeling.

  www.nom.nl

 • Stichting Energy Valley

  De stichting Energy Valley heeft als doel de economie en werkgelegenheid te versterken door energieactiviteiten in het noorden van Nederland verder te stimuleren. De Energy Valley regio (Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Holland Noord) beschikt over de fysieke mogelijkheden en faciliteiten en een positief ondernemersklimaat om nieuwe energieactiviteiten tot bloei te laten komen. De aanwezige energiesector biedt prima aanknopingspunten voor de realisatie van een duurzame energie-economie. De ambitie is de Energy Valley regio uit te laten groeien tot internationaal toonaangevende energieregio door een integrale inzet op conventionele energieactiviteiten, kennis & innovatie en energietransitie. De stichting Energy Valley fungeert daarbij als aanspreekpunt en intermediair voor bedrijven, overheidsinstanties en kennisinstellingen. CO2-opslag is – naast CO2-hergebruik – een van de werkthema’s van Energy Valley.

  www.energyvalley.nl

 • Energie Beheer Nederland B.V.

  Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) is een zelfstandige ondermening met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) als enige aandeelhouder. EBN speelt een centrale rol in de opsporing, winning en verkoop van het Nederlandse aardgas, het zoeken naar en winnen van aardolie, en gerelateerde activiteiten als transport en opslag. Daarnaast adviseert EBN de minister van ELI over het Nederlandse energiebeleid.
  In dit kader is EBN gevraagd om bouwstenen te leveren voor realisatie van een landelijke CO2 transport- en opslagstrategie. EBN onderzoekt momenteel de mogelijkheden van (her)gebruik van lege velden en bestaande infrastructuur voor CO2-opslag. De ontwikkeling van CCS in het Noorden vormt een belangrijk element van een landelijke strategie.

  www.ebn.nl


Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling