versiering
Afdrukken PDF

 

Gezamenlijk persbericht van de provincies Drenthe, Friesland en Groningen, het Rijk, Natuur en Milieu Federatie Drenthe, de Friese Milieu Federatie, Natuur en Milieu Federatie Groningen en Borg

Informatieavonden over CO2-opslag van start

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om met de inwoners van de noordelijke provincies in gesprek te gaan over de opslag van CO2. Dat vinden het Rijk, de noordelijke provincies, de noordelijke milieufederaties en de Stichting Borg. Zij starten daarom met informatieavonden en een Noordelijke dialoog.

Samenwerking

De rijksoverheid wil klimaatverandering tegen gaan en stimuleert energiebesparing en de inzet van duurzame bronnen. CO2-opslag biedt uitkomst in de overgangsfase naar een duurzame energiehuishouding. Het rijk heeft locaties aangewezen waar mogelijk CO2-opslag kan plaatsvinden in Noord-Nederland.

Het Rijk, de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, de Natuur- en Milieufederaties Drenthe, Friesland en Groningen en de stichting Borg vinden het belangrijk de inwoners van Drenthe, Friesland en Groningen op een goede manier te informeren over de ondergrondse opslag van CO2. Ook hechten zij grote waarde aan een goede en onafhankelijk georganiseerde dialoog. Daartoe zijn de handen ineengeslagen. Het doel is om de inwoners en belanghebbenden op adequate wijze van betrouwbare informatie te voorzien en vragen te beantwoorden. 

Aanpak

De gezamenlijke aanpak bestaat uit het organiseren van informatieavonden waar belanghebbenden en inwoners feitelijke en onafhankelijke informatie aangereikt zullen krijgen en hun vragen beantwoord zullen worden.

Daarnaast komt er een Noordelijke dialoog die onder meer bestaat uit debatavonden met deskundigen en het beantwoorden van specifieke vragen. De Noordelijke dialoog staat onder leiding van Henk Kroes, die als onafhankelijk voorzitter boven de partijen staat en aansprekend is voor Noord Nederland. De Natuur- en Milieufederaties zorgen voor de organisatie van de dialoog.

Ter ondersteuning van de informatieavonden en de dialoog wordt een expertpanel opgericht. Dit panel zorgt voor het onafhankelijk, feitelijk en betrouwbaar beantwoorden van vragen. In het panel zitten deskundigen op verschillende gebieden, zoals veiligheid, klimaat en energie en olie- en gaswinning.

Bovenstaand informatietraject duurt een jaar en loopt naast het formele consultatie- en inspraakproces. In dat kader zal het Rijk een plan m.e.r.-procedure starten. Vragen en aandachtspunten die uit de maatschappelijke dialoog komen, kunnen een plek krijgen in het formele plan-m.e.r. traject. Het Rijk beslist uiteindelijk over de opslag van CO2 in de ondergrond. 

Informatieavonden en dialoog

De eerste informatiebijeenkomsten staan gepland voor de drie gemeenten waar het Rijk op 24 juni dit jaar een voorkeurslocatie heeft aangewezen. Ze vinden plaats op 20 september in Grootegast, 22 september in Tolbert en 23 september in Ekehaar. Onderdeel van deze bijeenkomsten is een informatiemarkt waar geïnteresseerden informatie over CO2- afvang en opslag kunnen krijgen en vragen kunnen stellen. Ook op andere locaties worden informatieavonden georganiseerd, samen met de betrokken gemeenten. 

Op korte termijn begint ook de noordelijke dialoog onder leiding van Henk Kroes. Hier is ruimte voor dialoog en discussie, gesprekken met deskundigen en gelegenheid voor het stellen van vragen.

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling