versiering
Afdrukken PDF

 

Persbericht van Stichting Borg

CO2 Initiatief Noord Nederland: partijen slaan handen ineen voor CO2-opslag

Groningen, 7 mei 2010 -  Op  vrijdag 7 mei 2010  is de stichting Borg - CO2-Initiatief Noord-Nederland gelanceerd. Deze stichting is opgericht voor het coördineren van voorbereidingen voor het afvangen, transporteren en opslaan van CO2 in Noord-Nederland. CO2-opslag is een onderdeel van het klimaatbeleid van de Nederlandse overheid. Borg richt zich onder meer op de informatievoorziening over CO2-opslag in het Noorden en op de dialoog met alle belanghebbenden.

De bedrijven RWE, Nuon, Gasunie, NAM, Groningen Seaports, Energy Valley en de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij hebben zich verenigd in Borg. Met erkenning van ieders verantwoordelijkheid zal Borg waar mogelijk en zinvol samenwerking zoeken met de ministeries van Economische Zaken en VROM. Ook de provincies Drenthe en Groningen worden betrokken bij het initiatief. Zij erkennen het belang van  goede informatieverstrekking  over CO2-afvang, -transport en -opslag.

Harm Post, directeur van Borg: "De opslag en verwerking van CO2 zijn een grote kans voor het Noorden. Het Noorden, als energieregio, kan hiermee een flink stuk bedrijvigheid en innovatie naar zich toe trekken, mede op basis van Europese fondsen. We hebben de bodem, de infrastructuur en de kennis voor CO2-opslag. Borg wil er graag aan bijdragen dat we er straks helemaal klaar voor zijn als CO2-opslag een concrete optie wordt in het Noorden."

CO2-afvang, -transport en -opslag (CCS) is een zogeheten transitietechnologie: het is een goede manier om in de overgangsperiode naar een volledig duurzame energievoorziening de uitstoot van het broeikasgas CO2 aanzienlijk te beperken. Op dit moment draait meer dan 90 procent van de Nederlandse energievoorziening op fossiele brandstoffen. De overgang naar duurzame energie vergt nog decennia. CO2-opslag is een maatregel die in de tussentijd uitstoot van broeikasgassen kan verminderen terwijl er tegelijkertijd voldoende en betaalbare energie beschikbaar blijft. Noord-Nederland is bij uitstek geschikt voor een CO2-opslagproject. De diepe ondergrond, die talloze gasvelden bevat, leent zich hier goed voor, en kennis en ervaring op het gebied van energie in het algemeen en gas in het bijzonder zijn in ruime mate aanwezig.

De deelnemende bedrijven trekken gezamenlijk op in zaken met betrekking tot wet- en regelgeving, vergunningenprocedures en infrastructuur. Daarbij wil Borg de bewoners, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden zoals natuur- en milieuorganisaties zoveel als mogelijk informeren over de voorbereidingen en de te verwachten procedures.

Op vrijdag 7 mei a.s. is de website www.stichtingborg.nl gelanceerd die specifiek ingaat op CO2-afvang, -transport en -opslag  in Noord-Nederland. Daarnaast is informatiemateriaal ontwikkeld en zal Borg op pad gaan om met lokale belanghebbenden te spreken. In eerste instantie is het voorlichtingsmateriaal algemeen van aard. Naarmate er meer bekend wordt over specifieke opslaglocaties, technische aspecten en procedures voor een CO2-opslagproject in Noord-Nederland zal Borg  hierover informatie verschaffen en het gesprek aangaan.

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling