versiering
Veiligheid
 • Is CO2 gevaarlijk?

   PDFAfdrukkenEmail

  CO2 is in principe een ongevaarlijke stof. CO2 komt van nature voor in de atmosfeer en heeft bovendien wel wat weg van water: water is in principe ook ongevaarlijk, maar als je er teveel van hebt dan verdrink je. Bij CO2 is dat hetzelfde. CO2 is zwaarder dan zuurstof waardoor het zuurstof verdringt. In geringe hoeveelheden is CO2 niet schadelijk voor de gezondheid. Sterker nog, CO2 wordt verkocht aan het Westland als meststof voor de komkommers en tomaten en aan de (fris)drankenindustrie voor de bubbels in onze limonade. Het is niet brandbaar of explosief.

 • Hoe veilig is CO2-opslag in Noord-Nederland?

   PDFAfdrukkenEmail

  CO2-opslag in Noord-Nederland zal uitsluitend veilig plaatsvinden. Dat is een basisvereiste: hiervoor gelden nationale en internationale richtlijnen. De overheid houdt streng toezicht op de veiligheid.

 • Hoe zit het met de vergunningen?

   PDFAfdrukkenEmail

  Om het project uit te voeren, is een MER (Milieu Effect Rapportage) nodig en moeten er vergunningen worden aangevraagd. De MER is wettelijk verplicht en beschrijft veiligheidsaspecten en milieueffecten. Het is een hulpmiddel bij besluitvorming, vooral bij vergunningverlening, inspraakmogelijkheden voor belanghebbenden en advies van de onafhankelijke Commissie voor de m.e.r.

 • Heeft CO2-opslag invloed op het grondwater?

   PDFAfdrukkenEmail

  De opslag van CO2 heeft geen invloed op het grondwater. Het grondwater bevindt zich namelijk tot ongeveer 50 tot 100 meter onder het maaiveld, terwijl CO2 tussen ca. 2.000 en 4.000 meter diep wordt opgeslagen. De kwaliteit van ons oppervlaktewater is dus niet in het geding bij CO2–opslag.

 • Kan CO2-opslag bodemdaling tot gevolg hebben?

   PDFAfdrukkenEmail

  Nee. Bodemdaling kent verschillende oorzaken. Naast natuurlijke daling kan ook de winning van grondstoffen zoals aardgas en zout bodemdaling tot gevolg hebben. CO2-opslag is echter geen winning, maar er wordt juist gas toegevoegd. Bij injectie van CO2 in de diepe ondergrond kan met behulp van drukmonitoring gewaarborgd blijven dat de gasdruk in het reservoir nooit hoger wordt dan de druk van het aardgas dat daar oorspronkelijk aanwezig was. Door CO2-opslag kan de bodem zelfs weer wat terug omhoog komen.

 • Kan er lekkage ontstaan door aardtrillingen of kunnen die voorkomen door injectie?

   PDFAfdrukkenEmail

  Net als bij de gaswinning is er een beperkt risico op trillingen bij CO2-opslag. De bodembewegingen vinden echter plaats langs bestaande breuken in de ondergrond en er worden geen nieuwe breuken gecreëerd. In de afdichtende laag boven het reservoir, diep in de ondergrond, zullen geen breuken ontstaan. Decennia van ervaring met gasproductie en gasopslag bevestigen dit beeld. Er zal dus geen CO2 “weglekken” door een trilling.

 • Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?

   PDFAfdrukkenEmail

  De vereisten voor veiligheid van het CCS-procedé zijn vastgelegd in EU-richtlijnen en strikte procedures. Locaties voor opslag moeten voldoen aan strenge eisen en het controleplan moet eerst goedgekeurd worden voordat iemand een stap zet. Deze maatregelen maken ook deel uit van het vooraf in te dienen opslagplan.

 • Wie is verantwoordelijk wanneer er toch schade ontstaat?

   PDFAfdrukkenEmail

  Als er schade ontstaat tijdens de opslag dan is dat bij wet geregeld. Degene die verantwoordelijk is, is dan aansprakelijk. Als het gasveld gevuld is met CO2 dan worden de opslaglocaties na afsluiting overgedragen aan de Nederlandse overheid. Overeenkomstig het beginsel dat de vervuiler betaalt, moet de exploitant vooruit betalen voor de kosten die de overheid daarna nog moet maken. Als er achteraf sprake is van problemen/lekkages dan heeft het bedrijf dat de CO2 heeft opgeslagen echter nog steeds een bepaalde juridisch aansprakelijkheid. Momenteel bereidt de minister van Justitie een wetsvoorstel voor waarin de aansprakelijkheid tot in detail geregeld wordt.


Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling